Görev ve Sorumlulukları Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2019

Görev ve Sorumlulukları


 1. Türkiye ve yurt dışındaki eğitim kurumlarından mezun olan tabip, uzman tabip, diş hekimi, uzman diş hekimi, eczacı, uzman eczacı ve diğer yardımcı sağlık personelinin diploma tescil ve iptaline ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 2. Türkiye’deki eğitim kurumlarından Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık belgesi almaya hak kazananların belgelerini düzenlemek, tescil iş ve işlemlerini yürütmek,
 3. Yabancı uyruklu sağlık meslek mensuplarına ilgili kurumlarca verilmiş diploma ve uzmanlık denkliği onaylarının tescil iş ve işlemlerini yürütmek,
 4. Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre diploma denkliğini alan personelin tescili iş ve işlemlerini yürütmek,
 5. Devlet hizmeti yükümlüsü pratisyen ve uzman tabiplerin listelerini oluşturmak ve ilan edilmek üzere ilgili birime gönderilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 6. Tıpta ve Diş Hekimliğinde uzmanlık eğitimini yurt dışında yapmış olanların denklik işlemlerini yürütmek,
 7. Kamu kurumu ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve şahıslarla muhtelif konularda yapılan yazışma işlemlerini yürütmek,
 8. Suriye uyruklu olup eğitimlerini Suriye’de tamamlayan sağlık personellerinin tescil iş ve işlemlerini yürütmek.
 9. Yabancı uyruklu olarak yurt dışında lisans diploma denklik belgesini alan Türkiye’de uzmanlık eğitimi yapmak isteyen tabip ve diş hekimlerinin tescil ve denklik iş ve işlemlerini yürütmek.
 10. Diplomaları Bakanlığımızca tescil edilmiş olup daha sonra vefat, sağlık durumu, mahkeme kararı vb. nedenlerden dolayı diploma tescilinin iptali ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 11. Eski mezun olup diploması bakanlığımızca tescil edilen ve ÇKYS'de kaydı bulunmayan sağlık personellerinin girişlerini yapmak. (Tabip, Uzman Tabip, Diş Hekimi, Uzman Diş Hekimi, Eczacı, Uzman Eczacı ve diğer sağlık personeli)
Paylaş