Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi veya 6225 Sayılı Kanun kapsamında Doktora Yapanların Uzmanlık Tescil İşlemi İçin İstenen Belgeler

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi veya 6225 Sayılı Kanun kapsamında Doktora Yapanların Uzmanlık Tescil İşlemi İçin İstenen BelgelerT.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                                      ANKARA

26.04.2011 tarih ve 27916 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 6225 Sayılı Kanun ile Diş Tabipliğinde Uzmanlık Dalı olarak belirlenen ………………………… alanında ….. / ….. / .............. tarihinde başladığım doktora eğitimimi ….. / ….. / .........  tarihinde tamamladım.

Söz konusu Kanun’un 12. Maddesi ile 1219 sayılı Kanuna eklenen Geçici 8'inci madde hükümleri dahilinde, diş tabipliği alanındaki …………………………………………………… uzmanlığımın tescil iş ve işlemlerinin yapılarak düzenlenecek uzmanlık belgesinin ………………………................................................. gönderilmesini arz ederim.

                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                               ….. / ….. / 20 ….

                                                                                                                               Adı Soyadı

                                                                                                                               İmzaAdı Soyadı                             :

T.C. Kimlik Numarası            :

İletişim Adresi                       :

Telefon                                   :

Ekleri:

 1. Diş Hekimliği diplomasının noter tasdikli veya aslı gibidir sureti (1 adet)
 2. Doktora belgesi (Diploma veya Geçici Mezuniyet) noter tasdikli veya aslı gibidir sureti (1 nüsha)
 3. Eğitim Kurumundan (Sağlık Bilimleri Enstitüsü) alınan doktora eğitim belgesi (1 adet)
 4. Uzmanlık belgesi harcı alındı makbuzu aslı (Maliye Bakanlığı tarafından o yıl için belirlenen miktar)

Yurt Dışında Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapan Tabiplerden Denklik İşlemi İçin İstenen Belgeler

Yurt Dışında Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapan Tabiplerden Denklik İşlemi İçin İstenen Belgeler


Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 23. maddesinin 1. bendine göre tanınmışlık listesinde yer almayan ülkelerde uzmanlık eğitimi yapan tabiplerin, denklik sınavına girmek istedikleri eğitim araştırma hastanesi veya üniversite hastanesini belirttikleri dilekçe ve aşağıda belirtilen belgeler ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ayrıca tıp eğitimi yurt dışında alınmış ise; öncelikle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından tıp denkliği alınarak Bakanlığımıza tescil için müracaat etmeleri gerekmektedir.

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. Uzmanlık belgesi sureti ve Türkçe tercümesi(*)
 3. İhtisas yaptığı tarihleri gösterir belge ve Türkçe tercümesi (*)
 4. Pasaport fotokopisi (*)
 5. Eğitim süresince ülkede ikamet ettiğine dair belge (*)
 6. Eğitim gördüğü ülkenin dilini bildiğine dair belge (*)
 7. Uzmanlık eğitimi süresi içerisinde uzmanlık aldığı ülkede bulunup bulunmadığına dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlarak yürürlüğe giren "Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" 4'üncü maddesinin (f) bendi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinden yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti ile il emniyet müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi; çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge.

 (*) Yurt dışından alınan belgeler Konsolosluk tasdikli olarak getirilecektir.

Bakanlığa denklik işlemi için müracaat edilirken evrakın asıllarının da teslim edilmesi gerekmektedir.